In bài viết

Thay đổi nhãn hiệu vật liệu có phải điều chỉnh giá hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị ông Nguyễn Thế An (Thái Bình) làm chủ đầu tư dự án vốn đầu tư công. Dự án đang trong quá trình triển khai thi công, hợp đồng xây lắp theo hình thức trọn gói. Theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu, thép sử dụng cho công trình là thép Thái Nguyên, Hòa Phát, Việt Úc... thép liên doanh.

30/01/2022 12:20

Đến nay nhà thầu xây lắp có trình chủ đầu tư chấp thuận loại thép nhãn hiệu VAS của Công ty CP Gang thép Nghi Sơn đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

Ông An hỏi, trong trường hợp trên chủ đầu tư có được chấp thuận nhãn hiệu vật liệu thép để sử dụng trong công trình không? Nếu được thì có phải xác định lại giá thép mới và ký kết phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi của ông Nguyễn Thế An chưa nêu rõ pháp luật áp dụng cho hợp đồng, vì vậy Bộ Xây dựng chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng thi công xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì giá hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chinhphu.vn