In bài viết

Thế nào là "cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"?

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Ngọc Lương (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung liên quan đến việc xác định “cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” cấp bản chính giấy tờ khi thực hiện quy trình chứng thực, sao y.

09/03/2017 07:20

Ông Lương hiện công tác tại một văn phòng công chứng, ông tham khảo Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thấy có quy định, “bản chính là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Ông Lương đề nghị giải đáp, "cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" nêu trong quy định trên bao gồm những cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định: "Bản chính là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Theo quy định này, "cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" cấp các giấy tờ, văn bản hoặc xác nhận, đóng dấu vào các giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập bao gồm các cơ quan, tổ chức của Việt Nam; cơ quan, tổ chức của nước ngoài; cơ quan, tổ chức của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức của nước ngoài.

Đây là các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài, phạm vi rất rộng, không thể liệt kê hết được.

Ví dụ, việc cấp các giấy tờ cho công dân Việt Nam hiện nay cũng do rất nhiều cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện theo pháp luật chuyên ngành ở các lĩnh vực khác nhau (giấy tờ hộ tịch; giấy tờ chứng minh nhân dân, cư trú, hộ khẩu; bằng cấp, chứng chỉ; giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản; giấy tờ khám chữa bệnh, bảo hiểm, thuế...).

Chinhphu.vn