In bài viết

Thế nào là khoản nợ không xác định được chủ?

(Chinhphu.vn) - Công ty A và công ty B ký hợp đồng, công ty A phải thanh toán cho công ty B một khoản tiền khi đến hạn thanh toán, công ty A gửi xác nhận công nợ cho công ty B tại địa chỉ trong hợp đồng và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng công ty B không phản hồi.

28/12/2022 14:20

Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin hoạt động của công ty B thì thấy công ty vẫn đang hoạt động.

Ông Hoàng Thanh Long hỏi, trong trường hợp này có thể ghi nhận là trường hợp khoản nợ không xác định được chủ nợ không?

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm a Khoản 1 và Điểm i Khoản 3 Điều 93 Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp có quy định một trong những khoản được phản ánh vào thu nhập khác của doanh nghiệp là thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ, quyết định xóa và tính vào thu nhập khác.

Đối với trường hợp mô tả của ông, nếu công ty A và công ty B ký hợp đồng, công ty A phải thanh toán cho công ty B một khoản tiền khi đến hạn thanh toán, công ty A gửi xác nhận công nợ cho công ty B tại địa chỉ trong hợp đồng và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng công ty B không phản hồi. Khi tra cứu thông tin hoạt động của công ty B thì công ty B vẫn đang hoạt động. Điều này có nghĩa là công ty A vẫn xác định được chủ nợ của đơn vị mình là công ty B nên chưa có đủ cơ sở cho công ty A xác định khoản nợ phải trả công ty B là khoản nợ phải trả không xác định được chủ để hạch toán vào thu nhập khác.

Mai Chi