In bài viết

Thế nào là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

(Chinhphu.vn) - Ông Mai Văn Toản (TPHCM) hỏi, hộ gia đình, cá nhân cần làm thế nào để được xác nhận là trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp? Người làm nội trợ, học sinh, sinh viên đang theo học có phải là trường hợp “không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên” hay không?

09/06/2020 08:02

Theo trả lời của UBND phường nơi ông Toản sinh sống, đối với nội dung xác nhận “không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;” thì UBND phường không có cơ sở, căn cứ để xác định. 

Ông Toản cũng muốn biết, trường hợp hộ gia đình ông lần đầu tiên nhận chuyển nhượng đất trồng lúa (có một thành viên của hộ gia đình, không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên), bây giờ có nhu cầu nhận chuyển nhượng thì phải làm sao? Cơ quan tổ, chức nào phải xác nhận cho họ?

UBND phường nơi hộ gia đình có hộ khẩu thường trú xác nhận như sau: “Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1975, không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội tại địa phương” có đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo các quy định:

- Khoản 30, Điều 3 Luật Đất đai: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó”.

- Khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai:

“Bổ sung Điều 3a như sau:

“Điều 3a. Việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 30, Điều 3 của Luật Đất đai

Khi thực hiện thủ tục giao đất, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo quy định sau đây:

1. UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất nông nghiệp của UBND cấp xã nơi có đất”.

- Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Chinhphu.vn