In bài viết

Thêm 32 thủ tục hành chính được đơn giản hóa

(Chinhphu.vn) - Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết trong quý I/2016, đã có thêm 32 TTHC được đơn giản hóa, nâng tổng số lên 4.513/4.723 TTHC được đơn giản theo 25 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ (đạt 95,55%).

26/03/2016 10:55

Đại diện Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2016, liên quan đến tình hình thực hiện cải cách hành chính, Bộ Nội vụ khẳng định kết quả nêu trên góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong quý I, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm, đẩy mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong năm 2016.

Công tác thông tin, truyên truyền và tranh tra, kiểm tra cải cách hành chính được các bộ,  ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện theo kế hoạch, cơ bản đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc tổ chức triển khai Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức sau khi được phê duyệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai theo kế hoạch đã đề ra trong năm.

Một số địa phương đã ban hành các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công được đẩy mạnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính quý II/2016 được đề ra là tập trung triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên phạm vi toàn quốc. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra theo kế hoạch.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sau khi phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo tại một số bộ, ngành, địa phương trong năm 2016.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cáchTTHC, nhất là các TTHC trọng tâm liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp theo quy định tại các nghị quyết của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trong cung cấp dịch vụ công trên sơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a về Chính phủ điện tử./.

Nguyễn Hoàng