In bài viết

Thêm hạng mục sửa chữa, điều chỉnh dự án thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp chủ đầu tư cắt bỏ một số hạng mục công việc trong 45 phòng bệnh, 45 khu vệ sinh và sửa chữa thêm 5 phòng bệnh và 5 khu vệ sinh làm thay đổi quy mô dự án, chủ trương đầu tư đã được duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để được chấp thuận theo quy định.

26/06/2019 10:02

Ông Trần Văn Trung (Hà Nội) đang thi công cải tạo sửa chữa công trình nhà Nội thuộc Bệnh viện 19-8 với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng.

Trong nhà Nội hiện có tổng 50 buồng bệnh nhân và 50 khu vệ sinh. Theo dự toán được duyệt thì chỉ cải tạo 45 phòng bệnh và 45 khu vệ sinh. Công trình thi công, chủ đầu tư yêu cầu cắt bỏ một số hạng mục công việc trong 45 phòng bệnh và trong 45 phòng vệ sinh, yêu cầu sửa chữa thêm 5 phòng bệnh và 5 khu vệ sinh còn lại. Sau khi tính toán điều chỉnh dự toán thì không làm vượt giá 13 tỷ tổng mức ban đầu.

Ông Trung hỏi, khi điều chỉnh sửa chữa thêm 5 phòng bệnh và 5 khu vệ sinh có phải làm điều chỉnh quy mô công trình, quy mô dự án không hay chỉ làm điều chỉnh khối lượng công việc trong dự án?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp chủ đầu tư cắt bỏ một số hạng mục công việc trong 45 phòng bệnh, 45 khu vệ sinh và sửa chữa thêm 5 phòng bệnh và 5 khu vệ sinh làm thay đổi quy mô dự án, chủ trương đầu tư đã được duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để được chấp thuận theo quy định.

Thiết kế và dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Chinhphu.vn