In bài viết

Thi chuyên viên chính có tính thời gian giữ ngạch cao đẳng?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thiên Trúc (Bình Định) được tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch công chức chuyên viên A0 (mã 01a.003) từ ngày 1/11/2012. Ngày 1/2/2014, bà thi đỗ chuyển ngạch từ chuyên viên cao đẳng (A0) thành chuyên viên (A1, mã 01.003), hưởng lương chuyên viên A1 từ ngày 1/2/2014.

08/01/2022 08:02

Bà Trúc hỏi, tính đến năm 2022, bà có được coi là đủ thời gian 9 năm giữ ngạch chuyên viên và tương đương hay không? Có đủ điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính không?

Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định thì thời gian giữ ngạch công chức chuyên viên A0 (yêu cầu trình độ cao đẳng và có hệ số lương từ 2,10 đến 4,89) không được xác định là thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương (yêu cầu trình độ đại học và có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98) để tính làm điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính.

Chinhphu.vn