In bài viết

Thỏa thuận liên danh ghi nhầm tên gói thầu, xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) - Một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).

16/07/2020 07:02

Theo phản ánh của ông Lê Bá Hưng (Ninh Thuận), công ty A và công ty B liên danh với nhau để tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn 2 túi hồ sơ).

Trong quá trình mở thầu và chấm thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật, bên mời thầu nhận thấy trong thỏa thuận liên danh của liên danh nhà thầu công ty A và công ty B ghi nhầm tên một gói thầu khác trong Mục 2, Điều 2: Phân công trách nhiệm của thỏa thuận liên danh về các thành viên liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây.

Tuy nhiên các nội dung khác trong thỏa thuận liên danh và trong đơn dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật) của liên danh nhà thầu công ty A và công ty B đều ghi đúng tên gói thầu tham dự.

Ông Hưng hỏi, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của liên danh nhà thầu công ty A và công ty B có được coi là hợp lệ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm e Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).

Đối với vấn đề ông Lê Bá Hưng hỏi, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn