In bài viết

Thời điểm lập hóa đơn sau 31/12/2022 thì không được giảm thuế GTGT

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Phan Hoàng Minh (Đà Nẵng) cung cấp dịch vụ khách sạn. Theo đặc thù của ngành này thì khách hàng thường lưu trú từ cuối năm sang cũ sang đầu năm mới. Ông Minh hỏi, khách sạn phải xuất hóa đơn như thế nào?

04/01/2023 11:20

Ví dụ, khách hàng ở từ ngày 27/12/2022 đến ngày 3/1/2023. Theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất 8% đến hết 31/12/2022, từ ngày 1/1/2023 sẽ áp dụng thuế suất 10%.

Vậy, sáng ngày 3/1/2023 khách sạn sẽ xuất hóa đơn theo mức 10% hay 8%? Hay đến ngày 31/12/2022 khách sạn sẽ xuất toàn bộ hóa đơn 8% và ngày 1/1/2023 thì xuất theo mức 10%?

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

 Căn cứ quy định tại:

- Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội;

- Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ;

- Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ khách sạn (nhóm mã ngành 5510 theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg) từ ngày 1/2/2022 đến ngày 31/12/2022 mà thời điểm lập hóa đơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ xảy ra từ 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế thuế GTGT 8% theo quy định tại  Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp việc cung cấp dịch vụ khách sạn từ ngày 1/2/2022 đến ngày 31/12/2022 mà thời điểm lập hóa đơn sau ngày 31/12/2022 thì không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị ông nghiên cứu các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế hoạt động của Công ty để áp dụng phù hợp. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế.

Mai Chi