In bài viết

Thời điểm tính hưởng trợ cấp lần đầu

(Chinhphu.vn) – Ông Đỗ Tính (Bạc Liêu) công tác tại một trường thuộc xã nghèo từ tháng 9/2015 cho đến nay, đã hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nhưng chưa hưởng trợ cấp lần đầu.

02/04/2021 07:02

Theo thông báo của địa phương, chỉ chi trả trợ cấp lần đầu cho những người nhận công tác xã nghèo sau khi Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực, các trường hợp đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn trước đó không được hưởng.

Ông Tính hỏi, địa phương thực hiện trả trợ cấp lần đầu như thế đúng quy định không? Nếu không đúng thì trường hợp ông phải làm như thế nào để được nhận trợ cấp lần đầu?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu.

Trường hợp ông Đỗ Tính đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2015 thuộc diện áp dụng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên.

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2019. Theo đó, những trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 1/12/2019 được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Chinhphu.vn