In bài viết

Thời điểm xét bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo

(Chinhphu.vn) - Ông Nghiêm Quang Tuấn (nghiemquangtuan99@...) được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 từ ngày 8/2/2010 theo Quyết định số 15/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm.

28/01/2015 16:20

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Chánh thanh tra tỉnh có Quyết định số 33/QĐ-TTr ngày 28/3/2014, điều động ông Tuấn đến nhận công tác tại Phòng Nghiệp vụ 1, giữ chức Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1. Quyết định điều động có hiệu lực từ ngày 1/4/2014.

Ông Tuấn hỏi, thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng của ông tính từ ngày 8/2/2010 hay tính từ ngày 1/4/2014?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 5 năm; khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Như vậy, thời hạn để xem xét bổ nhiệm lại được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ hiện đang đảm nhiệm có hiệu lực thi hành.

Chinhphu.vn