In bài viết

Thời gian đi học có được hưởng phụ cấp lâu năm?

(Chinhphu.vn) – Ông Thạch Ngọc Tí (Trà Vinh) đang hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Vừa qua ông nhận quyết định phân công đi học lớp trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung). Ông Tí hỏi, ông có bị cắt phụ cấp lâu năm không?

20/09/2019 15:02

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 8 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:

“1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoảng thời gian như sau:

a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;

b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam”.

Theo quy định trên thì trường hợp ông Thạch Ngọc Tí đã có quyết định phân công đi học lớp trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên thì thời gian học tập này không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Chinhphu.vn