In bài viết

Thời gian giữ ngạch khi bổ nhiệm giáo viên sang hạng mới

(Chinhphu.vn) - Bà Thanh Hoài (Tây Ninh) vào biên chế ngành Giáo dục năm 2009, hưởng lương cao đẳng. Sau đó bà đăng ký học lên đại học, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội hệ từ xa và đến năm 2018, bà đỗ cuộc thi thăng hạng do tỉnh tổ chức.

30/06/2023 10:02

Năm 2018, bà Hoài nhận quyết định chuyển hưởng lương giáo viên trung học cơ sở hạng II theo mã số V07.03.07. Hiện bà đang hưởng lương bậc 5 hệ số 3,66.

Khi làm hồ sơ bổ nhiệm, xếp hạng, bà Hoài không được xét sang hạng II mới và được cho biết bà phải giữ hạng II cũ 9 năm mới được xét chuyển. Bà Hoài hỏi, trường hợp của bà áp dụng như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) đối với giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Như vậy, nếu bà Hoài đã có tổng thời gian giữ ngạch giáo viên trung học cơ sở (mã số 15a.202), giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) và giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31).

Chinhphu.vn