In bài viết

Thời gian hợp đồng có được tính để hưởng phụ cấp lâu năm?

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Thắm (Ninh Thuận) làm kế toán hợp đồng tại một trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2012 đến tháng 11/2018. Bà được hưởng chế độ phụ cấp thu hút 5 năm. Sau đó, bà tiếp tục được hưởng phụ cấp lâu năm với hệ số là 0,5 theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

25/02/2022 08:02

Tháng 9/2019, bà Thắm trúng tuyển vào một trường tiểu học khác không thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Tháng 7/2021, khu vực bà công tác được công nhận là khu vực III, được hưởng chế độ phụ cấp thu hút, lâu năm, ban đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, Phòng Tài chính huyện không đồng ý cho bà tiếp tục hưởng chế độ phụ cấp lâu năm với lý do thời gian bà làm hợp đồng không được tính.

Bà Thắm hỏi, Phòng Tài chính huyện làm như vậy có đúng không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Ninh Thuận thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Ninh Thuận (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn