In bài viết

Thời gian nghỉ thai sản không được hưởng phụ cấp thu hút

(Chinhphu.vn) – Vợ ông Hồ Văn Sỹ (Quảng Trị) có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 2/2012 đến nay. Trong thời gian công tác, vợ ông có nghỉ thai sản 11 tháng, từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2012 và từ tháng 8/2015 đến tháng 1/2016.

29/12/2017 07:02

Ông Sỹ hỏi, trường hợp vợ ông có được hưởng bù phụ cấp thu hút 70% trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản và thời gian nghỉ hưởng thai sản có được tính vào thời gian hưởng phụ cấp lâu năm không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định: Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội sẽ không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, trong đó có phụ cấp lâu năm.

Đối chiếu các quy định trên, thời gian hưởng phụ cấp thu hút là 60 tháng làm việc thực tế kể từ ngày bắt đầu hưởng phụ cấp thu hút. Thời gian nghỉ việc sinh con không phải là thời gian làm việc và không được hưởng phụ cấp thu hút, không tính hưởng phụ cấp lâu năm.

Trường hợp vợ ông Sỹ đã có thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 2/2012 đến tháng 7/2017 là 5 năm 6 tháng. Trong đó, thời gian đã hưởng phụ cấp thu hút là 5 năm (từ tháng 2/2012 đến tháng 7/2015 và từ tháng 2/2016 đến tháng 7/2017).

Tại thời điểm vợ ông Sỹ nghỉ sinh lần đầu (từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2012), đơn vị đã chi trả phụ cấp thu hút sai quy định nhưng không thực hiện truy thu nên đã không tính hưởng bù sau khi đi làm trở lại.

Tại thời điểm nghỉ sinh lần thứ hai (từ tháng 8/2015 đến tháng 1/2016), đơn vị không chi trả phụ cấp thu hút và đã chi trả thêm 6 tháng (từ tháng 2/2017 đến tháng 7/2017) để đủ 60 tháng hưởng phụ cấp theo quy định.

Chinhphu.vn