In bài viết

Thời gian nghỉ thai sản không được phụ cấp ưu đãi nghề

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Anh Tuấn (Thái Nguyên) hỏi, giáo viên giảng dạy tại trường cao đẳng, không thuộc vùng đặc biệt khó khăn, thời gian 6 tháng nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi không?

27/11/2020 09:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Tại Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định đối với nhà giáo không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau: “Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ BHXH hiện hành; thời gian bị đình chỉ giảng dạy.”

Như vậy, đối với nhà giáo đang trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định được hưởng chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Chinhphu.vn