In bài viết

Thời gian nghĩa vụ quân sự trước tuyển dụng không tính để nâng lương

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Đức Việt Hưng đi nghĩa vụ quân sự từ tháng 10/1995 đến tháng 10/1997 (25 tháng), đã hưởng trợ cấp xuất ngũ theo quy định. Hiện tại ông là công chức, được tuyển dụng ngày 6/2/2006, chính thức bổ nhiệm ngạch chuyên viên (01.003) tháng 2/2007.

24/09/2021 09:02

Ông Hưng hỏi, thời gian ông đã tham gia phục vụ tại ngũ trước đây theo Luật Nghĩa vụ quân sự có được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên không? Nếu được thì yêu cầu về quy trình, thủ tục ra sao? Đơn vị nào thực hiện việc điều chỉnh này?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thời gian tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự trước khi được bổ nhiệm, tuyển dụng vào làm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên. 

Chinhphu.vn