In bài viết

Thời gian quân đội có được tính vào phụ cấp thâm niên nhà giáo?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị A có 7 năm 9 tháng là công nhân quốc phòng tại Trung đoàn 409 Quân khu I (1/1991 - 9/1998), được hưởng phụ cấp thâm niên nghề 7%. Từ tháng 4/1999 đến nay, bà A là giáo viên trường THPT huyện.

15/12/2021 09:02
Bà Phương Thảo (Bắc Giang) hỏi, vậy 7% phụ cấp thâm niên nghề bà Nguyễn Thị A được hưởng trong quân đội có được cộng dồn vào phụ cấp thâm niên nghề giáo viên hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Trước thời điểm ngày 20/7/2020, chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định này.

Từ ngày 20/7/2020, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có); thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Như vậy, bà Nguyễn Thị A có thời gian là công nhân quốc phòng tại Trung đoàn 409 Quân khu I giai đoạn 1/1991 - 9/1998 (7 năm 9 tháng), được hưởng thâm niên nghề 7%. Từ tháng 4/1999 đến nay bà là giáo viên tại trường THPT huyện. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của bà A bao gồm thời gian giảng dạy có đóng BHXH bắt buộc tại trường THPT cộng với thời gian là công nhân quốc phòng (7%).

Chinhphu.vn