In bài viết

Thời gian tại ngũ khi chưa là CBCC không được tính để nâng lương

(Chinhphu.vn) - Thời gian tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự khi chưa là cán bộ, công chức và người lao động theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV đã được sửa đổi tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV thì không được tính để xét nâng bậc lương lần sau.

16/10/2021 08:02

Ông Đào Mạnh Hùng (Hưng Yên) đi bộ đội 2 năm 3 tháng (3/2006-5/2008) sau đó đi học đại học và về công tác tại cơ quan nhà nước địa phương đến nay, đang xếp mã ngạch chuyên viên 01.003, giữ tại bậc 6 (hệ số 3,99) được 1 năm 4 tháng.

Ông Hùng hỏi, theo quy định mới của Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì ông có được tính thời gian tham gia phục vụ tại ngũ là 2 năm 3 tháng để tính thời gian xét lên lương tiếp theo không, và thời gian trong quân đội có được tính vào thời gian đóng BHXH không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên; thời gian tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự khi chưa là cán bộ, công chức và người lao động theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV đã được sửa đổi tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV thì không được tính để xét nâng bậc lương lần sau.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Đào Mạnh Hùng liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hưng Yên để được giải đáp.

Chinhphu.vn