In bài viết

Thời gian thực hiện gói thầu phải khớp với đề xuất kỹ thuật

(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Nguyễn Văn Tình (Quảng Nam) dự thầu một gói thầu xây lắp. E-HSMT quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, nhưng trong đơn dự thầu nhập trực tiếp trên mạng, đơn vị ông nhập thời gian thực hiện hợp đồng là 120 tháng.

20/02/2021 08:02

Trong đề xuất về kỹ thuật đơn vị ông scan nhập trên hệ thống thì tiến độ thi công là 120 ngày và các nội dung khác trong E-HSDT đều đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Ông Tình hỏi, việc nhập thời gian thực hiện hợp đồng trên webform là 120 tháng (E-HSMT quy định thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày, đề xuất kỹ thuật của nhà thầu đính kèm trong E-HSDT cũng ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày) có được coi là lỗi sai sót không cơ bản và đơn vị ông có được tiếp tục xem xét, đánh giá E-HSDT theo đề xuất kỹ thuật đính kèm trong E-HSDT hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Theo đó, trường hợp thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu không phù hợp với đề xuất về kỹ thuật thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không hợp lệ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn