In bài viết

Thời gian tính nâng lương khi làm việc tại đơn vị mới

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Luy đã có thời gian làm việc tại Ban QLDA thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) theo hình thức hợp đồng lao động (HĐLĐ), có đóng BHXH. Tháng 9/2012, ông được nâng lương lên bậc 3, hệ số 3,00. Tháng 9/2013, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chấm dứt HĐLĐ với ông Luy.

22/01/2016 14:02

Từ ngày 1/10/2013 đến ngày 31/12/2013, ông Luy nghỉ việc, hưởng chế độ thất nghiệp. Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/11/2014, ông làm việc và đóng BHXH tại doanh nghiệp tư nhân.

Ngày 1/12/2014, ông Luy được nhận vào làm việc tại một Trung tâm thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai theo HĐLĐ và đóng BHXH. Ông Luy hỏi, trường hợp của ông được tính nâng bậc lương tiếp theo từ khi nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định, những người làm việc theo chế độ HĐLĐ xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, trong chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên trong suốt thời gian giữ bậc lương như sau:

Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Đối với người lao động phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Trường hợp ông Nguyễn Luy với Ban Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đã chấm dứt HĐLĐ từ ngày 30/9/2013. Các chế độ, quyền lợi khi thôi việc đã được giải quyết.

Sau thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian làm việc tại một doanh nghiệp khác. Ngày 1/12/2014, ông được nhận vào làm việc tại một Trung tâm trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai theo HĐLĐ mới, thoả thuận mới về việc làm, về tiền lương… Do đó, thời gian nâng bậc lương tiếp theo của ông Luy được tính kể từ ngày làm việc tại Trung tâm theo HĐLĐ ký ngày 1/12/2014.

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ông Luy sẽ được xét nâng bậc lương tiếp theo vào ngày 1/12/2017.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.