In bài viết

Thời giờ làm việc theo tuần của người lao động

(Chinhphu.vn) – Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần.

28/07/2020 15:02

Ông Trần Hảo Trí (TPHCM) hỏi, công ty ông áp dụng làm việc theo tuần, điều chỉnh thời giờ làm việc bình thường của các ngày thứ Hai đến thứ Sáu là 8 giờ 45 phút, thứ Bảy là 4 giờ 15 phút (tổng số giờ trong tuần là 48 giờ), như vậy có đúng luật không?

Nếu toàn bộ thời giờ trên đều là ban ngày của ngày thường thì công ty trả 100% tiền lương theo hợp đồng lao động thì có trái với quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 104 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Công ty áp dụng làm việc theo tuần (nghỉ ngày Chủ nhật), không vượt quá 10 giờ/ngày, 48 giờ/tuần trong điều kiện làm việc ban ngày là bảo đảm quy định.

Nếu lao động làm việc đủ thời gian trên, trong điều kiện ban ngày trong ngày làm việc hàng tuần thì công ty trả 100% tiền lương theo hợp đồng lao động là đúng quy định.

Chinhphu.vn