In bài viết

Thời hạn của Giấy chứng nhận trình độ năng lực ngoại ngữ

(Chinhphu.vn) - Sinh viên Nguyễn Thị Thuần Tâm (Quảng Trị) đang học trường sư phạm, chuyên ngành tiếng Anh. Theo sinh viên Tâm được biết, yêu cầu đối với giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học là trình độ là B1, B2; dạy cấp là THCS là trình độ B2; cấp THPT là trình độ C1.

16/12/2015 10:02

Sinh viên Tâm hỏi, nếu hiện tại sinh viên đã đạt trình độ B1, B2, hoặc C1 nhưng sau 2 năm mà Giấy chứng nhận hết hạn thì sinh viên có phải thi lại không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Về yêu cầu đối với giáo viên dạy ngoại ngữ các cấp học, giáo viên cấp Tiểu học là bậc 3 (B1), giáo viên cấp THCS là bậc 4 (B2), và cấp THPT là bậc 5 (C1).

Về bằng cấp, theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân thì văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc trình độ đào tạo. Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.

Như vậy, văn bản xác nhận trình độ năng lực ngoại ngữ của sinh viên Nguyễn Thị Thuần Tâm là chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, dùng thống nhất trong cả nước.
 
Hiện nay, để đánh giá 6 bậc năng lực ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho 10 đơn vị thuộc Bộ đủ năng lực khảo thí để rà soát năng lực giáo viên và người học có nhu cầu và cấp Giấy chứng nhận, trong đó không ghi thời hạn. Thời hạn do đơn vị sử dụng nguồn nhân lực quy định tuỳ thuộc yêu cầu công việc.

Chinhphu.vn