In bài viết

Thời hạn của hợp đồng lao động ký lại theo Nghị định 161

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Toàn (Phú Yên) làm nhân viên bảo vệ hơn 5 năm tại một đơn vị sự nghiệp công lập, ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, thời hạn không xác định. Nay đơn vị yêu cầu ông ký lại hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, thời hạn dưới 12 tháng.

11/01/2022 14:02

Ông Toàn hỏi, đơn vị yêu cầu ông ký lại hợp đồng như vậy có đúng không? Ông đề nghị ký lại hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, thời hạn không xác định có được không?

Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ thì cá nhân ký hợp đồng lao động để làm những công việc theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị; không áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và được chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Để bảo đảm quyền lợi của người lao động làm những công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP khi chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV đã quy định:

Cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động, mức lương trong hợp đồng mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng (mức tiền lương hiện hưởng được xác định bằng hệ số lương hiện hưởng nhân với mức lương cơ sở cộng với các khoản phụ cấp theo đúng quy định của Đảng và của pháp luật đang hưởng tại thời điểm ký hợp đồng lao động mới).

Việc chi trả tiền lương, tiền công ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý, giải quyết tranh chấp giữa các bên thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Chinhphu.vn