In bài viết

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của cộng đồng dân cư

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Linh (Bến Tre) hỏi, đất nông nghiệp của cộng đồng dân cư sử dụng từ năm 1975 đến nay khi cấp Giấy chứng nhận thì thời hạn sử dụng đất được tính từ khi nào? Căn cứ văn bản nào?

19/05/2022 08:20

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng được quy định tại Khoản 3, Điều 131 Luật Đất đai:

"3. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng được quy định như sau:

a) Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc;

b) Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác".

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 5, Điều 100 Luật Đất đai: "5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3, Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Thời hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 2, Điều 125 Luật Đất đai:

"Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

… 2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại Khoản 3, Điều 131 của Luật này".

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để bà tham khảo.

Chinhphu.vn