In bài viết

Thông tư quy định khác Nghị định, áp dụng văn bản nào?

(Chinhphu.vn) – Văn phòng của bà Châu Thị Ngọc Huyền (Bến Tre) đang nhận hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản (tổ chức) không đồng thời là chủ sử dụng đất (cá nhân).

19/06/2020 11:02

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì không có Giấy chứng nhận trong thành phần hồ sơ mà theo Nghị định 102/2017/NĐ-CP thì lại có Giấy chứng nhận trong thành phần hồ sơ. Có 2 luồng ý kiến:

Ý kiến thứ nhất cho rằng thực hiện theo Nghị định, có Giấy chứng nhận và sử dụng trang bổ sung để chỉnh lý mặc dù Giấy chứng nhận đất là cá nhân, chủ tài sản là tổ chức.

Ý kiến thứ hai, thực hiện theo Thông tư, không cần Giấy chứng nhận, chỉ chỉnh lý trên cơ sở dữ liệu.

Bà Huyền hỏi, ý kiến nào là đúng?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

Đề nghị bà Châu Thị Ngọc Huyền căn cứ quy định nêu trên nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn