In bài viết

Thứ tự ưu tiên khi xét nâng bậc lương trước thời hạn

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Loan (Đắk Nông) là công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện. Ngày 1/9/2016, bà được xếp lương bậc 2/9. Năm 2018, bà được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Hiện bà Loan đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn thì bà có thể đề nghị nâng bậc lương trước 8 tháng không?

19/04/2019 07:02

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Nguyễn Loan như sau:

Theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên, nếu có đủ các điều kiện sau:

- Phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với cán bộ, công chức phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; đối với viên chức và người lao động phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Tiêu chuẩn thành tích, nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Ví dụ Quy chế của cơ quan quy định: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian nâng bậc lương trước thời hạn là 12 tháng; được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh thì thời gian nâng bậc lương trước thời hạn là 9 tháng; được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở thì thời gian nâng bậc lương trước thời hạn là 6 tháng…

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải bảo đảm tính công bằng, dân chủ, công khai nhằm động viên, khích lệ tinh thần để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thi đua đạt nhiều thành tích góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo thứ tự ưu tiên thành tích khen thưởng từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

Trường hợp nhiều người có cùng một cấp độ thành tích khen thưởng như nhau, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện như sau: Ưu tiên xét trước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ khác xét sau. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhiều thành tích thì xét theo thành tích cao nhất và xếp lên trước cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích ít hơn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác lâu năm, trước đó chưa từng được nâng bậc lương trước thời hạn.

Trường hợp bà Nguyễn Loan là công chức Văn phòng HĐND - UBND 1 huyện tại tỉnh Đắk Nông. Ngày 1/9/2016, bà được xếp bậc lương 2/9 ngạch chuyên viên. Đến ngày 1/9/2019, bà sẽ có đủ 36 tháng giữ bậc 2/9, đủ điều kiện được nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 3/9. Năm 2018, bà được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tính đến ngày 31/12/2018, bà Loan còn thiếu 8 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. Bà Loan muốn biết bà có thuộc diện nâng lương trước thời hạn năm 2018 không?

Theo quy định, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm phải thực hiện theo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị; do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018 là thành tích bà Loan đạt được lần đầu tiên. So với thứ tự ưu tiên, cấp độ thành tích, số lượng thành tích của các công chức khác trong cơ quan đạt được vào các năm gần đây, với 1 thành tích đạt được năm 2018 có thể bà Loan chưa được đưa vào danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2018.

Theo quy định, thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Do vậy thành tích của bà Loan đạt được năm 2018 sẽ được dùng để xét nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian 6 năm sau, tính từ ngày bà có quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.