In bài viết

Thủ tục bổ sung hồ sơ môi trường khi điều chỉnh chứng nhận đầu tư

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Nguyễn Thị Hạnh (Hải Dương) đã có bản cam kết bảo vệ môi trường được UBND huyện phê duyệt tháng 11/2011. Công ty thuộc đối tượng phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường và đã điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Hiện nay công ty đã sản xuất gần đạt công suất trên giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh mà chưa có bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

06/04/2021 07:02

Bà Hạnh hỏi, công ty bà cần phải làm những thủ tục gì để có thể bổ sung đầy đủ vào hồ sơ môi trường của công ty?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Công ty cần đối chiếu các hạng mục điều chỉnh của mình với số thứ tự 105 Phụ lục II, Phụ lục III, Mục I của Phụ lục và các quy định tại Khoản 5, 6, 7, 11, 12 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường để thực hiện đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc xin chấp thuận thay đổi.

Chinhphu.vn