In bài viết

Thủ tục chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm

(Chinhphu.vn) - Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất đai.

18/06/2020 09:02

Năm 2006, gia đình bà Nguyễn Hồng Xuyến (Kon Tum) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 12.008m2 đất, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến ngày 24/9/2049.

Gia đình bà Xuyến đã trồng cây cao su theo đúng như mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm. Nguồn kinh tế gia đình bà 25 năm chủ yếu từ rẫy cao su. Tuy nhiên, giá cao su hiện nay không đem lại hiệu quả kinh tế cao như trước nên bà Xuyến muốn chuyển đổi sang trồng cây hàng năm dưới mái che.

Bà Xuyến đi đăng ký biến động đất sang đất trồng cây hàng năm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, nhưng bị từ chối với lý do đất này không có quy hoạch trồng cây hàng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thì có văn bản trả lời, việc chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang trồng cây hàng năm phải có quy hoạch và phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Bà Xuyến hỏi, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang trồng cây hàng năm có phải xin phép các cơ quan có thẩm quyền không, hay chỉ đăng ký biến động? Bà Xuyến đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn gia đình bà cách chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang trồng cây hàng năm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì việc chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất đai.

Đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận thì việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 95 của Luật Đất đai; Khoản 2 và Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT.

Chinhphu.vn