In bài viết

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện tại Khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư; Khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

29/06/2021 09:02

Bà Võ Minh Thu đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết tình huống như sau:

Công ty TNHH A 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động chính trong lĩnh vực may trang phục, có hai thành viên là cá nhân quốc tịch Đài Loan. Công ty có một chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa và một dự án đầu tư tại đây đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận nhà đầu tư của dự án là 2 thành viên của công ty A và tổ chức kinh tế thực hiện dự án là công ty A - chi nhánh Thanh Hóa. Hai thành viên công ty A dự định chuyển nhượng 100% vốn góp trong công ty A cho một công ty quốc tịch BVI.

Bà Thu hỏi, trong trường hợp trên, nhà đầu tư quốc tịch BVI có cần đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với cơ quan đăng ký đầu tư khi mua phần vốn góp trong công ty A không?

Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi thành viên của công ty A, công ty A có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp tại tỉnh Thanh Hóa không? Nếu có, quy định áp dụng là quy định nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Công ty TNHH A (Công ty A) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, có hai thành viên là cá nhân quốc tịch Đài Loan. Công ty A hoạt động chính trong lĩnh vực may trang phục. Hai thành viên công ty A dự định chuyển nhượng 100% vốn góp trong công ty A cho một công ty quốc tịch BVI (đề nghị xác nhận đây là quốc tịch British Virgin Island).

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện tại Khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư; Khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư và Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Nhà đầu tư không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật có liên quan khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

Chinhphu.vn