In bài viết

Thủ tục đăng ký làm nhà đầu tư dự án cảng cạn

(Chinhphu.vn) – Công ty CP Tập đoàn T&T (Hà Nội) là doanh nghiệp tư nhân, muốn đăng ký trở thành nhà đầu tư một dự án đầu tư xây dựng mới trung tâm logistics ICD bằng nguồn vốn của doanh nghiệp theo hình thức BOO, vị trí đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.

30/03/2019 07:02

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các thủ tục đăng ký cần thiết để có thể được lựa chọn làm nhà đầu tư của dự án và chính sách, thủ tục để được thuê đất cho đầu tư xây dựng dự án.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư: Hợp đồng BOO là loại hợp đồng thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP quy định: “Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOO) là hợp đồng được ký giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sở hữu và được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Do đó, liên quan đến trình tự, thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án PPP; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Về chính sách và thủ tục thuê đất đầu tư xây dựng dự án, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư khi thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm Logistics ICD cần triển khai đầu tư theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Chinhphu.vn