In bài viết

Thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư khi bổ sung chi phí

(Chinhphu.vn) - Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyển quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

30/08/2021 07:02

Địa phương bà Trần Lưu Thanh (Thái Nguyên) đang triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc (sử dụng nguồn vốn đầu tư công). Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (13 tỷ đồng), trong đó tổng mức đầu tư dự án bao gồm các khoản mục: Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng nhưng chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (lý do địa phương cam kết tự giải phóng mặt bằng).

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập dự án, trình cơ quan chuyên ngành xây dựng thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

Hiện nay chủ đầu tư trình bổ sung tổng mức đầu tư tăng thêm do đưa chi phí giải phóng mặt bằng vào (tăng thêm 4 tỷ đồng). Tổng mức đầu tư theo nội dung trình là 17 tỷ đồng.

Bà Thanh hỏi, trong trường hợp này có phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư không, hay là vẫn phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình? Trình tự các bước thực hiện thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14:

“Điều 43. Điều chỉnh chương trình, dự án

5. Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyển quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án”.

Trong trường hợp này, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14:

“a) Đối với chương trình đầu tư công, thực hiện theo quy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 25 và 27 của Luật này;

b) Đối với dự án quan trọng quốc gia, thực hiện theo quy định tại các điều 19, 20, 21 và 25 của Luật này;

c) Đối với dự án nhóm A, thực hiện theo quy định tại các điều 23, 24 và 25 của Luật này;

d) Đối với dự án nhóm B, nhóm C, thực hiện theo quy định tại các điều 25, 26 và 27 của Luật này”.

Chinhphu.vn