In bài viết

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe công an sang dân sự

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Xuân Hiến có quyết định nghỉ hưu từ tháng 10/2018, có Giấy phép lái xe ô tô do Bộ Công an cấp còn thời hạn đến tháng 10/2021. Ông hỏi, ông có thể đổi Giấy phép lái xe sang dân sự được không?

01/10/2020 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Điểm đ Khoản 5 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Cán bộ, chiến sĩ công an có Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995 còn thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu, nếu có nhu cầu được đổi Giấy phép lái xe”.

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 1/8/1995 thực hiện theo Khoản 2 Điều 40 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 22 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 8/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Hiến liên hệ với Sở Giao thông vận tải để được giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn