In bài viết

Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Trung Kiên (Hải Dương) đang làm việc cho 1 Công ty nước ngoài. Công ty của ông đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại 1 Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước được cho phép.

30/12/2015 10:20

Hiện tại Công ty có nhu cầu hợp tác với một Tổ chức tín dụng khác. Ông Kiên hỏi, trình tự, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Tổ chức tín dụng mới và đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Tổ chức tín dụng ban đầu như thế nào? Vì theo Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 22/9/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một tổ chức tín dụng được phép.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Thông tư số 19/2014/TT-NHNN) quy định:

"Trường hợp có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép khác, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới. Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mới mở sau khi đã đóng và tất toán tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây".

Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép như sau: “Hướng dẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài về các thủ tục liên quan đến việc mở, đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp”.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài liên hệ với ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp đang mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp có nhu cầu mở tài khoản mới để được hướng dẫn thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Chinhphu.vn