In bài viết

Thủ tục môi trường đối với dự án đường giao thông

(Chinhphu.vn) – Công ty ông Nguyễn Văn Tưởng (Quảng Ninh) có một dự án xây dựng công trình giao thông cấp kỹ thuật cấp III, chiều dài 4km, thiết kế 2 bước. Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 9/2018, phê duyệt dự án tháng 10/2018 nhưng chưa đánh giá tác động môi trường và đang trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

21/11/2019 09:20

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có quy định công trình giao thông cấp kỹ thuật cấp III, IV với chiều dài trên 30km mới phải đánh giá tác động môi trường.

Ông Tưởng hỏi, dự án công trình trên có phải đánh giá tác động môi trường không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo thông tin ông Tưởng cung cấp, ông đang thực hiện 1 dự án xây dựng công trình đường giao thông cấp III nhưng không có thông tin cụ thể về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, hiện trạng sử dụng đất (có chiếm dụng đất rừng các loại hay không, có san lấp hồ, đầm, ao phá hay không), vị trí xây dựng (có sử dụng đất mặt nước của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, khu ramsar hay không), quy mô các hạng mục công trình trên tuyến (có xây dựng cầu đường bộ chiều dài từ 500m trở lên (không kể đường dẫn) hay không),…. nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để hướng dẫn cụ thể về thủ tục môi trường mà dự án cần thực hiện.

Đề nghị ông rà soát các thông tin của dự án, đối chiếu với quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP để xác định đúng thủ tục môi trường mà dự án cần thực hiện.

Trường hợp dự án chỉ đầu tư xây dựng 1 tuyến đường ô tô cấp III với chiều dài 4km mà không thuộc đối tượng nào khác quy định tại Phụ lục II Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (như đã nêu trên) thì dự án không phải thực hiện thủ tục môi trường.

Chinhphu.vn