In bài viết

Thủ tục mua đất đối với doanh nghiệp Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh có 100% vốn Nhà nước. Hiện Công ty muốn sử dụng nguồn vốn tự có và vay ngân hàng thương mại để mua đất. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, thủ tục mua đất trong trường hợp này như thế nào?

06/02/2017 08:02

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và môi trường trả lời như sau:

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sử dụng vốn Nhà nước để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vốn Nhà nước trong doanh nghiệp và pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.

Trường hợp nếu được nhận chuyển nhượng thì quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty được thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 169 Luật Đất đai.

Trình tự thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Hồ sơ thực hiện thủ tục theo Khoản 2, Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Giá đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thỏa thuận theo quy định của pháp luật về dân sự.

Chinhphu.vn