In bài viết

Thủ tướng phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

28/12/2020 16:57

Theo phân công, Bộ Công an sẽ chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (Khoản 2 Điều 16, Khoản 7 Điều 19, Khoản 10 Điều 21, Khoản 3 Điều 24, Khoản 3 Điều 29, Khoản 4 Điều 36).

Bộ Ngoại giao chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (Khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 23); Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (Khoản 3 Điều 50).

Nghị định quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Khoản 2 Điều 8, Khoản 2 Điều 10, Khoản 4 Điều 12, Khoản 4 Điều 16, Khoản 6 Điều 17, Khoản 3 Điều 24, Khoản 5 Điều 25, Khoản 2 Điều 36, Khoản 2 Điều 54, Khoản 2 Điều 74); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Khoản 3 Điều 66) do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon (Khoản 8 Điều 91, Khoản 8 Điều 92, Khoản 11 Điều 139); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (Khoản 3 Điều 91); ghị định quy định chi tiết việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, xây dựng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (Điều 4, Điều 7)…

Nghị định quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nội vụ chủ trì, soạn thảo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các nội dung được luật, nghị quyết giao, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định; ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật, nghị quyết giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất bổ sung văn bản để quy định chi tiết các luật, nghị quyết trong quá trình soạn thảo văn bản.

Phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc rà soát, đề xuất và xây dựng các Nghị định để quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm đúng chất lượng, tiến độ.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chỉnh lý các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Định kỳ ngày 20 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Vũ Phương Nhi