In bài viết

Thừa Thiên Huế: Thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH năm 2023

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

20/12/2022 12:34
Thừa Thiên Huế: Thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 - Ảnh 1.

Năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến đón khoảng 3,5 – 4 triệu lượt khách du lịch

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 7/9/2021 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" gắn với phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phong trào thi đua do tỉnh phát động như "Ngày Chủ nhật xanh", "Mai vàng trước ngõ"...; các phong trào trên lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội...

Quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; đặc biệt là Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế); chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2023:

1. Mục tiêu

Đẩy mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế; tập trung kiểm soát tốt dịch COVID-19; ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ, du lịch dựa trên nền tảng phát huy giá trị di sản, văn hóa; phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp tạo giá trị gia tăng, giá trị xuất khẩu lớn; nông nghiệp sạch, công nghệ cao; phát triển đô thị thông minh và bền vững. Huy động tối đa các nguồn lực, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng phát triển đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử. Hoàn thành các chương trình, đề án Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023

1. Tốc độ tăng trưởng GRDP: 9-10%.

2. GRDP bình quân đầu người: 2.670 – 2.760 USD; năng suất lao động xã hội tăng 9-10%.

3. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ: 46 - 47%; công nghiệp - xây dựng: 34 - 35%; nông nghiệp: 10 - 10,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 8 - 8,5%.

4. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%.

5. Phấn đấu thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt 13.000 tỷ đồng.

6. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 12% trở lên.

7. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

8. Có 14 - 15 bác sĩ/vạn dân; 59 - 61 giường bệnh/vạn dân.

9. Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,2%.

10. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,17% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025).

11. Có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm, nâng số xã đạt chuẩn ít nhất 73 xã, đạt tỉ lệ từ 77% trở lên.

12. Tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch: 96-97%.

13. Tỉ lệ chất thải rắn được thu gom toàn tỉnh: 93%

14. Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 66,7%;

15. Tỉ lệ che phủ rừng ổn định 57-57,5%.

Nhật Anh