In bài viết

Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ

(Chinhphu.vn) – Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.

14/03/2022 16:37
Quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia - Ảnh 1.

Triển khai đồng bộ các chương trình, đề tài, dự án có liên quan đến phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1158/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030. Đây là giai đoạn tiếp theo của Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 đã hết thời gian thực hiện.

Tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ việc tổ chức quản lý và triển khai thực hiện Chương trình theo các quy định hiện hành về quản lý nhiệm vụ và tài chính đối với các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; theo thẩm quyền, trách nhiệm tiến hành việc sửa đổi, bổ sung quy định quản lý chương trình nếu cần thiết.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát các văn bản liên quan và nhận thấy cần thiết xây dựng văn bản mới hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 theo Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thay thế các văn bản hướng dẫn thực hiện trước đây (thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Thông tư số 08/2016/TT-BKHCN ngày 24/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN) của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ với 2 lý do:

- Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 08/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN được ban hành căn cứ vào Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 đến nay đã hết thời gian thực hiện, được thay thế bởi Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030. Vì vậy, các nội dung quản lý, hướng dẫn triển khai cần được nghiên cứu, xây dựng mới cho phù hợp với các quy định mới tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg, phù hợp với các quy định hiện hành, khắc phục được một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai các văn bản giai đoạn trước đây.

- Triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 được thống nhất, phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Trong thực tế triển khai các văn bản hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 trước đây đã nảy sinh một số khó khăn, tồn tại cần nghiên cứu, sửa đổi như việc hỗ trợ các dự án đầu tư thuộc Chương trình để đảm bảo nhiệm vụ và giải pháp thực hiện về phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết, quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ và kết nối với các thị trường khác.

Đồng thời, phối hợp và triển khai đồng bộ các chương trình, đề tài, dự án có liên quan đến phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Kế thừa, kiện toàn và khắc phục một số tồn tại, hạn chế các quy định về xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình tại Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 08/2016/TT-BKHCN việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức