In bài viết

Thuê đất Nhà nước, phải trả tiền trước khi ký hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Trương Kiều Hạnh (TPHCM) hỏi: Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất thì cơ quan quản lý đất đai ký hợp đồng thuê đất trước khi tổ chức được thuê đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính hay tổ chức được thuê đất phải nộp tiền thuê đất xong mới được ký hợp đồng thuê đất?

15/06/2018 10:02

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trường hợp người sử dụng được Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật sau khi ký hợp đồng thuê đất.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì thực hiện nghĩa vụ tài chính theo kết quả trúng đấu giá sau đó ký hợp đồng thuê đất.

Chinhphu.vn