In bài viết

Thương binh có được hưởng thêm chế độ bệnh binh?

(Chinhphu.vn) – Ông Đinh Văn San (Thái Bình) đang hưởng trợ cấp thương binh hạng 1/4. Ngoài ra ông có một quyết định mất sức lao động do Hội đồng giám định y khoa Đoàn 253, Quân khu 3 cấp trước năm 1977. Vậy ông có được hưởng thêm chế độ bệnh binh không? Nếu được thì ông phải làm gì?

22/11/2022 08:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 43 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. 

Đề nghị ông San làm đơn đề nghị theo Mẫu số 19 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn