In bài viết

Thương binh có được hưởng thêm trợ cấp mất sức lao động?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Quốc Việt (Bình Thuận) là thương binh. Năm 1991, ông nghỉ việc, hưởng chế độ mất sức lao động, tuy nhiên lại bị cắt trợ cấp thương tật. Năm 1996, ông được chuyển sang hưởng chế độ thương tật thì lại bị cắt trợ cấp mất sức lao động.

12/10/2022 15:02

Ông Việt hỏi, ông có được hưởng thêm chế độ mất sức lao động theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không? Nếu được thì thủ tục, hồ sơ như thế nào? Liên hệ cơ quan nào để được giải quyết?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, áp dụng cho người đang hưởng chế độ mất sức lao động đề nghị giải quyết thêm chế độ thương binh. 

Trường hợp đang hưởng chế độ thương binh đồng thời đủ điều kiện giải quyết chế độ mất sức lao động đề nghị ông liên hệ cơ quan BHXH để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn