In bài viết

Tiền ăn ca trả vào lương, tính thuế thế nào?

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Nguyễn Thị Nụ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, có khoảng 30 lao động. Công ty thuê một đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp thực hiện nấu ăn tại nhà máy bữa trưa.Bên cạnh đó, các bữa sáng, chiều, đêm công ty bà thực hiện chi trả tiền ăn ca vào lương cho người lao động.

30/08/2022 14:02

Người lao động được chi trả tiền ăn ca vào lương do làm thêm vào buổi tối, buổi sáng là những lao động đã tham gia ăn ca trưa tại nhà ăn do công ty suất ăn cung cấp. Những lao động làm ca đêm hưởng tiền ăn ca trả vào lương (tiền ăn ca đêm và ca sáng) là những lao động không làm ca ngày nên không tham gia ăn ca trưa tại nhà ăn).

Bà Nụ hỏi, công ty bà thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như thế nào cho đúng quy định?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

… 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

… g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

… g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn".

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa bà thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm g.5, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Đề nghị bà nghiên cứu các quy định pháp luật nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc về chính sách thuế đề nghị bà cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Mai Chi