In bài viết

Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp cho biết, năm 2015, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, với tổng số 120 văn bản được ban hành, tăng 14 văn bản so với năm 2014. Tuy nhiên, số lượng văn bản nợ ban hành là tương đối lớn, với 33 văn bản.

28/12/2015 14:37

Ảnh minh họa

Trong năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 230 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh (95 nghị định, 10 quyết định, 113 thông tư, 12 thông tư liên tịch). Trong đó, 144 văn bản quy định chi tiết 33 luật đã có hiệu lực; 86 văn bản quy định chi tiết 12 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, thứ 9, sẽ có hiệu lực trong năm 2016 và năm 2017.

Tính đến ngày 25/12/2015, đối với 144 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 111 văn bản (58 nghị định, 6 quyết định, 44 thông tư, 3 thông tư liên tịch). Đối 86 văn bản quy định chi tiết 12 luật sẽ có hiệu trong năm 2016 và 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 9 văn bản.

Bộ Tư pháp cho biết, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, với tổng số 120 văn bản được ban hành trong năm 2015, tăng 14 văn bản so với năm 2014. Đặc biệt, đến nay chỉ còn nợ 4 nghị định của Chính phủ (thấp nhất từ trước đến nay), không nợ văn bản nào của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuyển biến về nhận thức, sự quyết tâm, đầu tư của các Bộ, ngành cho công tác xây dựng thể chế.

Đến 1/1/2016, văn bản nợ đọng sẽ tăng thêm

Tuy nhiên, tình trạng văn bản quy định chi tiết được ban hành không có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh còn diễn ra phổ biến. Số lượng văn bản nợ ban hành là tương đối lớn, với 33 văn bản. Bên cạnh đó, 24 văn bản quy định chi tiết thi hành 6 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, dự báo đến ngày 1/1/2016, số văn bản nợ đọng sẽ tăng lên (57 văn bản).

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các luật, pháp lệnh có nhiều nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết nên cần ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. Nhiều nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề khó, phức tạp, chưa rõ định hướng chính sách khi xây dựng luật, pháp lệnh nhưng do chưa dự báo được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nên việc xác định thời điểm có hiệu lực của luật còn chưa hợp lý, chưa đảm bảo thời gian cho việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết và chuẩn bị điều kiện thi hành luật. Có một số nội dung của luật, pháp lệnh không do Chính phủ đề xuất mà do các cơ quan của Quốc hội bổ sung vào trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật nên khi các cơ quan của Chính phủ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Mặc dù lãnh đạo một số Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết song vẫn còn chưa thực sự sâu sát, quyết liệt...

Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2016, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là rất nặng. Để triển khai tốt nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 33 văn bản nợ ban hành và 24 văn bản quy định chi tiết 6 luật có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016 trước ngày 15/5/2016.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành 53 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực sau tháng 6/2016. Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng luật, pháp lệnh, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm thích hợp đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản quy định chi tiết, văn bản không bảo đảm chất lượng.

- Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã ban hành trong năm 2015.

- Danh mục văn bản nợ ban hành, quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực tính đến ngày 25/12/2015.

Thanh Hoài