In bài viết

Tiếp nhận đề nghị trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đến hết 20/12/2021

(Chinhphu.vn) – Công ty của em ông Bùi Anh Sơn (Thanh Hóa) tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch từ tháng 6/2021. Trong thời gian này, em của ông không hưởng lương, không đóng BHXH.

09/12/2021 08:02

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021

Em của ông Sơn kiểm tra danh sách công khai thông tin người được hỗ trợ COVID-19 thì thuộc trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, công ty lại thông báo không được hỗ trợ. Ông Sơn hỏi, em của ông phải làm gì để được nhận hỗ trợ này?

UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp em của ông Sơn thuộc đối tượng người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nên để được hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, em của ông cần gửi đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu hỗ trợ theo Mẫu số 04 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Hình thức thực hiện như sau:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Chinhphu.vn