In bài viết

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo 278/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa nhiêm vụ trọng tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng được đề ra trong Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

21/07/2014 18:00

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi chi bộ, đảng viên.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

Thực sự đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Phó Thủ tướng lưu ý, công tác khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Khen thưởng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, thực chất, tránh tràn lan. Cần đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ… Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; bố trí cán bộ có năng lực thực tiễn, trình độ, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân gắn với việc tổ chức tốt đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phan Hiển