In bài viết

Tiếp tục xem xét, bổ sung danh mục bệnh do chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của cử tri tỉnh Đồng Nai, hiện nay, có rất nhiều người tham gia kháng chiến hoặc con của họ bị một số bệnh liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học nhưng chưa được quy định trong Danh mục bệnh tật nên thiệt thòi khi giám định và điều trị bệnh.

31/03/2020 07:02

Cử tri tỉnh Đồng Nai đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung một số bệnh vào Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học của Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Đồng Nai như sau:

Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH về hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Tại Điều 7 của Thông tư nêu trên đã quy định rõ danh mục 17 nhóm bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Phụ lục 2 Thông tư này quy định 31 nhóm  tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Danh mục nêu trên đã được các nhà khoa học của Bộ Y tế nghiên cứu kỹ, trên cơ sở thu thập những bằng chứng khoa học và thực tiễn ở Việt Nam để xây dựng. Hiện nay, Bộ Y tế tiếp tục giao các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, xem xét và bổ sung danh mục bệnh, tật, dị tật, dị dạng có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, dioxin để Bộ Y tế xem xét quyết định.

Chinhphu.vn