In bài viết

Tiêu chí hợp đồng tương tự gói thầu thi công đường

(Chinhphu.vn) – Công ty ông Nguyễn Tiến Chính (Hải Phòng) dự thầu gói thi công đường giao thông cấp III đồng bằng. Công ty đã từng thi công đường giao thông của cảng, của các dự án có quy mô kết cấu, kích thước mặt cắt đường tương đương với đường giao thông cấp II đồng bằng.

07/12/2018 08:02

Ông Chính hỏi, ông có thể lấy các hợp đồng này làm hợp đồng tương tự khi tham gia đấu thầu gói thầu thi công đường giao thông cấp III đồng bằng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú (10) Khoản 2.1, Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu;

- Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

Đối với vấn đề của ông Chính, việc quy định tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu trong hồ sơ mời thầu về nội dung hợp đồng tương tự và đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn