In bài viết

Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ giai đoạn 2022-2030

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 876/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2030”.

16/11/2022 10:53
Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ giai đoạn 2022-2030 - Ảnh 1.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần

Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần, cụ thể:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 7 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;

- Cải cách thể chế: 9 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần;

- Cải cách thủ tục hành chính: 6 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần;

- Cải cách chế độ công vụ: 6 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần;

- Cải cách tài chính công: 3 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: 3 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần.

Trước đây, theo Quyết định 1149/QĐ-BNV, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 40 tiêu chí và 99 tiêu chí thành phần.

Thang điểm đánh giá của Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ là 100; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 31,50/100.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần, cụ thể là:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 7 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách thể chế: 4 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 3 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách chế độ công vụ: 7 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách tài chính công: 3 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần;

+ Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 3 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần;

+ Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội: 5 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần./.