In bài viết

Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo viên THCS hạng II

(Chinhphu.vn) – Bà Vũ Thị Vui (Nam Định) là giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng II nhưng chỉ có chứng chỉ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I. Vậy, bà có phải học để lấy chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II không?

04/11/2020 09:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Luật Viên chức 2010 quy định, “người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó” (Điểm b Khoản 1 Điều 31). Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II là một trong những tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.

Thời điểm Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập có hiệu lực thi hành, các viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên THCS theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC và Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS nhưng phải bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được bổ nhiệm.

Trường hợp của bà Vũ Thị Vui, đề nghị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn